อบรมโครงการพัฒนาสถาบันเกษตรรูปแบบประชารัฐ

อบรมโครงการพัฒนาสถาบันเกษตรรูปแบบประชารัฐ ภายใต้กิจกรรมพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ภาคการเกษตรเป็นองค์กรหลักระดับอำเภอ หลักสูตร "การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาความเข้มแข็ง และแผนพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ประจำปี 2562" โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมชั้น 2 สหกรณ์การเกษตรสบปราบจำกัด