อบรมผู้นำกลุ่มสหกรณ์ ประจำปี 2560 วันที่ 1

อบรมผู้นำกลุ่มสหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด ตำบลสบปราบ ประจำปี 2560