ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากวิสาหกิจชุมชนกลุ่มร้านค้าสวัสดิการคริสตจักรขุนกลาง จังหวัดเชียงใหม่

ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มร้านค้าสวัสดิการคริสตจักขุนกลาง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน ณ สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด