ต้อนรับคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์การเกษตรแม่จัน จำกัด

นางสาวสมคิด อุ่นแก้ว ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด และ เจ้าหน้าที่สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด ร่วมต้อนรับคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์การเกษตรแม่จัน จำกัด ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด