อบรมระบบตลาดเกษตรดิจิตอล แบบมีส่วนร่วมผ่านเครือข่ายสังคม

คณะกรรมการ ผู้นำกลุ่ม ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด ร่วมอบรมระบบตลาดเกษตรดิจิตอล แบบมีส่วนร่วมผ่านเครือข่ายสังคม