ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากจังหวัดอุตรดิตถ์

ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ และสมาชิกของสหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จำกัด กลุ่มผู้ผลิตสินค้าการเกษตรปลอดภัยฯ และข้าราชการสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ที่มาพบปะเยี่ยมเยือน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ธุรกิจ และสร้างเครือข่ายสหกรณ์ร่วมกัน