โครงการพัฒนาและส่งเสริมระบบการตรวจสอบ และรับรองคุณภาพข้าวให้ได้มาตรฐาน GAP

สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด ร่วมกับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง ประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาและส่งเสริมระบบการตรวจสอบ และรับรองคุณภาพข้าวให้ได้มาตรฐาน GAP ในวันที่ 19 – 20 มิถุนายน 2557 สมาชิกสหกรณ์จำนวน 200 ราย