ศึกษาดูงานที่สหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อ จำกัด

นางสาวสมคิด อุ่นแก้ว ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด นำกลุ่มเลี้ยงโคสบปราบ ศึกษาดูงานที่สหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อ จำกัด Maxbeef