เสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ

เสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 1. โครงการพัฒนาการจัดการธุรกิจด้านเศรษฐกิจ
  1. ธุรกิจสินเชื่อ
  2. การรับฝากเงิน
  3. ธุรกิจซื้อ
  4. การรวบรวมผลผลิต
  5. การส่งเสริมอาชีพ
   • ฟาร์มไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่พันธุ์แท้
   • กลุ่มปลูกข้าวอินทรีย์
   • กลุ่มปลูกข้าวปลอดภัย
   • กลุ่มผู้ปลูกผัก
   • กลุ่มผู้ปลูกข้าวโพด
   • กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลัง
   • กลุ่มผู้ปลูกลำไย
   • กลุ่มผู้เลี้ยงปลา
   • กลุ่มผู้เลี้ยงสุกร
  6. ศูนย์กลางรวบรวมผลิตภัณฑ์สมาชิกมาจำหน่าย
 2. การสร้างเครือข่ายสหกรณ์
  1. เครือข่ายด้านการเงิน
   • สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง
   • สหกรณ์การเกษตรคลองขลุง จำกัด
   • ร้านสหกรณ์จังหวัดตราด
   • สหกรณ์การเกษตรแจ้ห่ม จำกัด
   • สหกรณ์โคนม นครลำปาง จำกัด
   • สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสามัญ จำกัด
   • สหกรณ์การเกษตรนิคมกิ่วลม จำกัด
   • สหกรณ์ผู้ใช้น้ำฝายยางประสบสุก จำกัด
   • สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด
   • สหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัดทหารบกลำปาง จำกัด
   • สหกรณ์การเกษตรห้างฉัตร จำกัด
   • สหกรณ์การเกษตรเกาะคา จำกัด
   • สหกรณ์การเกษตรแม่ทะ จำกัด
   • สหกรณ์นิคมห้างฉัตร จำกัด
   • ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดลำปาง
   • สหกรณ์การเกษตรเสริมงาม จำกัด
   • สหกรณ์การเกษตรเมืองลำปาง จำกัด
   • สหกรณ์เครดิตยูเนียนท่าคราวน้อย จำกัด
   • สหกรณ์ออมทรัพย์โรงเรียนตำรวจภูธร 5 จำกัด
  2. เครือข่ายข้าวสหกรณ์ลำปาง
   • สหกรณ์การเกษตรเกาะคา จำกัด
   • การไฟฟ้า
   • สหกรณ์การเกษตรเสริมงาม จำกัด
   • สหกรณ์การเกษตรนิคมกิ่วลม จำกัด
   • สหกรณ์การเกษตรผู้ปลูกสับปะรด จำกัด
   • สหกรณ์ร้านค้าโรงพยาบาลลำปาง จำกัด
   • สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตแจ้ห่ม จำกัด
   • สหกรณ์การเกษตรเวียงมอก จำกัด
   • สหกรณ์ออมทรัพย์โรงเรียนตำรวจภูธร 5 จำกัด
   • สหกรณ์ผู้ใช้น้ำฝายยางประสบสุก
   • สหกรณ์การเกษตรเมืองปาน จำกัด
   • สหกรณ์การเกษตรแม่เมาะ จำกัด
   • สหกรณ์การเกษตรแม่พริก จำกัด
   • สหกรณ์การเกษตรปางม่วง จำกัด
  3. เครือข่ายสหกรณ์ต่างจังหวัด
   • สหกรณ์เกษตรอินทรีย์ เชียงใหม่
   • สหกรณ์การเกษตรลำพะเพลิง
   • สหกรณ์การเกษตร แคนดง จำกัด
   • สหกรณ์การเกษตรคลองขลุง จำกัด
   • สหกรณ์การเกษตรวังชิ้น จำกัด
   • ร้านสหกรณ์จังหวัดตราด
   • ร้านสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี
  4. เครือข่ายแปรรูป
   • ชมรมไก่ประดู่หางดำ
   • กลุ่มอาชีพข้าวแต๋น
   • กลุ่มอาชีพแคบหมู

สถิติและอัตราการเติบโตทางธุรกิจสหกรณ์ฯ ระหว่างปี 2550-2559

(หน่วย: พันบาท)
ปี จำนวน
สมาชิก
สินทรัพย์ หนี้สิน ทุน
ของ
สหกรณ์ฯ
ทุน
สำรอง
รายได้ ค่า
ใช้จ่าย
กำไร
2550/2551 3,702 323,855 227,856 95,999 18,761 82,035 72,021 10,013
2551/2552 3,879 374,978 268,134 106,843 19,872 109,918 98,997 10,921
2552/2553 4,049 403,154 283,528 119,626 21,049 117,750 102,846 14,904
2553/2554 4,178 482,320 348,770 133,550 23,690 124,011 109,504 14,507
2554/2555 4,288 596,727 431,128 165,599 28,038 136,857 122,633 14,224
2555/2556 4,502 645,102 460,436 184,665 29,770 140,753 122,141 18,612
2556/2557 4,567 701,250 496,641 204,608 31,797 143,328 125,020 18,308
2557/2558 4,601 792,096 563,321 228,775 34,627 140,071 119,789 20,282
2558/2559 4,640 874,347 627,307 247,040 43,955 125,806 107,528 18,278