การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 50

ประมวลภาพ การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 50 ณ สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด วันที่ 31 ตุลาคม 2562