ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านหนองกระทุ่ม จำกัด

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านหนองกระทุ่ม จำกัด จ.เพชรบุรี ที่มาพบปะเยี่ยมเยือน แลกเปลี่ยนความรู้ และเชื่อมโยงเครือข่ายร่วมกับสหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด ครับ