ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์การเกษตรหุบกะพง จำกัด

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์การเกษตรหุบกะพง จำกัด ที่ให้เกียรติมาเยี่ยมเยือน แลกเปลี่ยนความรู้ และเชื่อมโยงเครือข่ายร่วมกับสหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด