ยินดีต้อนรับสหกรณ์นิคมแม่แตง จำกัด

ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ และสมาชิกของสหกรณ์นิคมแม่แตง จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ ที่มาแลกเปลี่ยนเรี่ยนรู้และเชื่อมโยงเครือข่ายกับสหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด ในโครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจเกษตรอินทรีย์