ศึกษาดูงาน ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพผักปลอดภัยในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง และสหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด พากลุ่มสมาชิกผู้ปลูกผักของสหกรณ์ฯ ไปศึกษาดูงาน “โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผักปลอดภัยในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร”

ในวันที่ 14 ก.ค. 60 โดยดูงานด้านการผลิตเกษตรอินทรีย์ ณ สวนฮ่มสะหลี และ การแปรรูปผลผลิตอินทรีย์ ณ "พิงค์ธรรมชาติ” และเที่ยวชมกาดแม่โจ้ 2477 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

ในวันที่ 15 ก.ค. 60 เที่ยวชมตลาดจริงใจ (JJ Market) ตลาดผักอินทรีย์และปลอดภัย และดูงานด้านการปลูกพืชปลอดภัยและการบริหารจัดการด้านการตลาด ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่