พิธีบรรพชาอุปสมบทภาคฤดูร้อน เนื่องวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นางสาวสมคิด อุ่นแก้ว ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด ร่วมเป็นประธานในพิธีบรรพชาอุปสมบทภาคฤดูร้อน พ.ศ.2558 เนื่องวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ สำนักปฏิบัติธรรมวัดบ้านหล่าย ต.สบปราบ อ.สบปราบ จังหวัดลำปาง วันพฤหัสบดี 2 เมษายน 2558