การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จังหวัดลำปาง ณ ห้องรวมใจ สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด