ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสหกรณ์การเกษตรเมืองพาน จำกัด

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสหกรณ์การเกษตรเมืองพาน จำกัด จังหวัดเชียงราย จำนวน 80 ท่าน