ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ในกิจกรรมการส่งเสริมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียน

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ในโครงการทัศนศึกษาเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ด้านการสหกรณ์ ให้แก่นักเรียนที่เป็นคณะกรรมการสหกรณ์นักเรียน ครู และผู้สังเกตการณ์ ภายใต้กิจกรรมการส่งเสริมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียน ณ สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด