โครงการเพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการผลไม้คุณภาพในสหกรณ์

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากผู้แทนสถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วม โครงการเพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการผลไม้คุณภาพในสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรพร้อมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องจำนวน 30 คน จาก จังหวัดเชียงใหม่ ณ สหกรณ์การเกษตรสบปราบจำกัด