การอบรมผู้นำกลุ่มสหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด

วันที่ 7 - 10 พฤศจิกายน 2566 นายสุธี ขันทอง สหกรณ์จังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดการอบรมผู้นำกลุ่มสหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด นางปิยนันท์ สาคร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 พร้อมทีมงาน เข้าร่วมการเปิดการอบรมผู้นำกลุ่มฯ นางสาวอมรรัตน์ คำเวียงสา ผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 10 พบปะประธานกลุ่มและผู้นำกลุ่มสหกรณ์ฯ และนางพนัชกร เพชรชูช่วย ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด รวมถึงเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ เข้าร่วมการอบรม ณ ห้องประชุมรวมใจ สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด โดยมีนางสาวปรินประภา ใจสิน นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ และนายอดินันท์ บัวใจ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ เป็นวิทยากรถ่ายทอดให้ความรู้เกี่ยวกับการเป็นผู้นำที่ดี เพื่อให้ผู้นำเข้าใจในการเป็นภาวะผู้นำ บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ การเสียสละ การมีส่วนร่วม การทำงานเป็นทีม เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสานต่อกิจการงานสหกรณ์ ให้มีความเจริญและยั่งยืนตลอดไป