อบรมผู้นำกลุ่มสหกรณ์ ประจำปี 2560 วันที่ 2

วันที่ 2 ของการอบรมผู้นำกลุ่มสหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด ตำบลสบปราบ