สหกรณ์ร้านค้าจังหวัดตราด จำกัด ศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสหกรณ์

นายจรินทร์ ภูษณะภิบาลคุปติ พร้อมคณะสหกรณ์ร้านค้าจังหวัดตราด จำกัด ศึกษาดูงานสหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสหกรณ์ ในวันที่ 12/พ.ค/2557