ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากจังหวัดชลบุรี

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสหกรณ์ปฏิรูปที่ดินอำเภอหนองใหญ่ และอำเภอบ่อทอง จำกัด จังหวัดชลบุรี