พิธีรดน้ำดำหัว ขอพรจากผู้ใหญ่ในสหกรณ์

พิธีรดน้ำดำหัว ขอพรจากผู้ใหญ่ในสหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการดำเนินกิจการต่อไป