สหกรณ์การเกษตรทุ่งวัดสิงห์ จำกัด จังหวัดชัยนาท ศึกษาดูงาน

สหกรณ์การเกษตรทุ่งวัดสิงห์ จำกัด จังหวัดชัยนาท ศึกษาดูงาน ณ สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด วันที่ 11 ธันวาคม 2558