การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรกร

การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรกร 1 อำเภอ 1 สหกรณ์การเกษตร ภายใต้ความร่วมมือ 1 หอการค้า 1 สหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2561