โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งและโรงเรียนนายางวิทยา เข้าศึกษาดูงาน

คณะครู นักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง และโรงเรียนนายางวิทยา เข้าศึกษาดูงาน สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด 13 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมรวมใจ