ประธานสหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด มอบเงินช่วยเหลือสมาชิกประสบอัคคีภัย

วันที่ 18/4/2557 สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด โดยนายประวัติ อินจันทร์ ประธานสหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด มอบเงินช่วยเหลือสมาชิกประสบอัคคีภัย (ไฟไหม้บ้านทั้งหลัง) จำนวน 2 ราย

 1. นายประทีป เอกสุภาพันธ์
  กลุ่ม 10 เลขทะเบียน 8510
  หมู่ที่ 6 ต.สบปราบ อ.สบปราบ จ.ลำปาง 52170
  จำนวน 30,000 บาท
 2. นายบุญตัน เต็มเปียง
  กลุ่มที่ 29 เลขทะเบียน 1573
  หมู่ที่ 5 ต.แม่กัวะ อ.สบปราบ จ.ลำปาง 52170
  จำนวน 30,000 บาท