ปฎิบัติธรรมเพื่อเป็นพระราชกุศล แด่รัชกาลที่ ๙

นางสาวสมคิด อุ่นแก้ว ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด และคณะกรรมการสหกรณ์ ร่วมกันปฎิบัติธรรม ณ วัดบ้านหล่าย ในโครงการปฎิบัติธรรมเพื่อเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร