ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสหกรณ์ผู้ใช้น้ำหนองเตียน จังหวัดเพชรบุรี

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสหกรณ์ผู้ใช้น้ำหนองเตียน จังหวัดเพชรบุรี