มอบเงินช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบอัคคีภัย

สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด และขบวนการสหกรณ์ลำปาง มอบเงินช่วยเหลือ นางวันดี อินจันทร์ สมาชิกสหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด ที่ประสบอัคคีภัย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 43,360 บาท