ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก นิคมสหกรณ์แม่สอด จำกัด

ยินดีต้อนรับพี่น้องจาก นิคมสหกรณ์แม่สอด จำกัด ที่ให้เกียรติมาเยี่ยมเยือน พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์และองค์ความรู้ กับ สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด