ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ศูนย์พัฒนาโครงหารหลวงแม่โถ จังหวัดเชียงใหม่

สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด โดยนางสาวสมคิด อุ่นแก้ว ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ศูนย์พัฒนาโครงหารหลวงแม่โถ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเข้าศึกษาดูงาน ศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด ณ สำนักงานสหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด