ถ่ายทอดการเก็บรักษาและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำข้าวกล้องให้เก็บรักษาได้นานโดยปราศจากมอดแมลง และแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว เมื่อวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2557 ณ สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด โดยคลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากคลินิกเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี