ศึกษาการจัดการสวนและการขายผลไม้ ณ สวนสุภัทราแลนด์

Study of orchard management and fruit sales at Suphattra Land orchard.