ศึกษาการเลี้ยงโคขุน ณ จังหวัดตาก

ศึกษาการเลี้ยงโคขุน ณ จังหวัดตาก ตามโครงการนวัตกรรมการผลิตโคเนื้อคุณภาพพรีเมี่ยม เพื่อตลาดระดับบน