บุคลากรสหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด


นางสาวสมคิด อุ่นแก้ว
ผู้จัดการ


นางศรีลัดดา ฟูทำ
ผู้ช่วยผู้จัดการ


สินเชื่อ


นางอมรกัญ ปรากฏผล
หัวหน้าสินเชื่อ

นายเจษฎา เงินไหลรวม
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

นางกาญจนา ปินทรายมูล
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

นายขจรเกียรติ ธิปทา
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมอาชีพ


การเงิน


นางศรีลัดดา ฟูทำ
หัวหน้าการเงิน

น.ส.กรรณิการ์ ประสมนาม
เจ้าหน้าที่การเงิน


บัญชี


นางพนัชกร เพชรชูช่วย
หัวหน้าบัญชี

นางสาวจุฬาลักษณ์ หลีตา
เจ้าหน้าที่บัญชี

นายธนกฤดิ ก๋าเงิน
เจ้าหน้าที่บัญชีคอมฯ


ธุรการ


นางสุภาวดี หลวงใน
หัวหน้าธุรการ

น.ส.เบญจมาภรณ์ ต๊ะคิงษา
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางอำพิน เตชะ
แม่บ้าน


จัดหาสินค้ามาจำหน่าย


น.ส.นภาภรณ์ ตาลาน
หัวหน้าตลาด

นายรณนิรันดร์ มานันชัย
เจ้าหน้าที่ตลาด

นายเคราน ดวงหมื่น
เจ้าหน้าที่ตลาด


ธุรกิจแปรรูป


นางสาวสมคิด อุ่นแก้ว
ผู้จัดการ

นางเจนจิรา ชุ่มสุวรรณ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายตลาด

นางกชนันท์ ขวานทอง
เจ้าหน้าที่ฟาร์ม

นายสมคิด สะเปาวงศ์
เจ้าหน้าที่แปรรูป

นายดอน สะเปาวงศ์
ลูกจ้างแปรรูป


ปั๊มน้ำมัน


นางจีรพร มาต๊ะ
หัวหน้าฝ่ายปั๊มน้ำมัน

นางมาลินี ทองแท่ง
เจ้าหน้าที่ปั๊มน้ำมัน

น.ส.พิกุล พรมดี
เจ้าหน้าที่ปั๊มน้ำมัน

น.ส.ประภาพร สุแก่นจันทร์
เจ้าหน้าที่ปั๊มน้ำมัน

นายเจษฎา จันทะเหลา
เจ้าหน้าที่ปั๊มน้ำมัน

นายนพรัตน์ เตจ๊ะ
เจ้าหน้าที่ปั๊มน้ำมัน

นายอัฐพล ฉิมภาคย์
ลูกจ้างชั่วคราวปั๊มน้ำมัน

นายสมนึก คำภีระ
เจ้าหน้าที่ขับรถน้ำมัน

นายมาตร์ คุมพล
เจ้าหน้าที่ขับรถน้ำมัน


Farmer Market


นางสาวสมคิด อุ่นแก้ว
ผู้จัดการ

นางนภาพร เทพศิริ
หัวหน้าแผนกการเงิน

นางนงคราญ คำสอน
หัวหน้าแผนกบัญชี

นายภูริวัจน์ อุ่นแก้ว
เจ้าหน้าที่
อาหารสด - แช่แข็ง

นายสุทธิพงศ์ ชัยประภา
เจ้าหน้าที่
ฝ่ายขาย - คอมพิวเตอร์

นางสาวสุนิสา สุวรรณศรี
เจ้าหน้าที่การเงิน


นางจุฑารัตน์ ปานันท์
เจ้าหน้าที่การเงิน

นางสาวสุพัตรา อุดกันทา
เจ้าหน้าที่การเงิน

นางสาวพรนิภา ศรีจันทร์
เจ้าหน้าที่สต๊อกสินค้า


นางสาวสุภากรณ์ อุตโม
เจ้าหน้าที่จัดเรียงสินค้า

นางสาวเจตสุภา สิริป้อ
เจ้าหน้าที่จัดเรียงสินค้า

นางสาวกาญจนา
ตาคำปัญญา
เจ้าหน้าที่สต๊อกสินค้า

นางสาวเนตรนภา อุดใจ
เจ้าหน้าที่ร้านกาแฟ

นางสาววลัยพร มานันชัย
เจ้าหน้าที่ร้านกาแฟ

นางลัดดา ปงกา
แม่บ้าน

นายเกียติศักดิ์ วงศ์กา
เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสวน

นายศักดิ์สิทธิ์ อุตนันท์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสวน

นายจิรวัฒน์ บุญญา
เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสวน

นายสุเมธี ธิยา
เจ้าหน้าที่ขับรถ


ร้านอาหาร


นางสุรีย์รัตน์ กันทะวงศ์
เจ้าหน้าที่ร้านอาหาร

นางชลธิชา ยะฟู
เจ้าหน้าที่ร้านอาหาร

นางสาวบุญพรหม พรมเพชร
เจ้าหน้าที่ร้านอาหาร

นายเชิดชาย ศรีเกตุ
เจ้าหน้าที่ร้านอาหาร


สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด


นางธนัชภรณ์ อุ่นแก้ว
เจ้าหน้าที่สมาคมฯ