บุคลากรสหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด

ฝ่ายจัดการ


นางสาวสมคิด อุ่นแก้ว
ผู้จัดการ


นางศรีลัดดา ฟูทำ
ผู้ช่วยผู้จัดการ


ฝ่ายสินเชื่อ


นางกาญจนา ปินทรายมูล
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

นายวสันต์ ศรีใจ
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

นายสมชาย ฟูธรรม
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

นางสาวนิฤมล กาดีวงค์
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมอาชีพ


ฝ่ายการเงิน


นางศรีลัดดา ฟูทำ
หัวหน้าการเงิน

น.ส.กรรณิการ์ ประสมนาม
เจ้าหน้าที่การเงิน

นางธนัชภรณ์ อุ่นแก้ว
เจ้าหน้าที่การเงิน


ฝ่ายบัญชี


นางพนัชกร เพชรชูช่วย
หัวหน้าบัญชี

นางจุฑาทิพย์ ฟั่นปัญญา
เจ้าหน้าที่บัญชี

น.ส.เบญจมาภรณ์ ต๊ะคิงษา
เจ้าหน้าที่บัญชี


ฝ่ายธุรการ


นางสุภาวดี หลวงใน
หัวหน้าธุรการ

น.ส.เกษรา ตุ้ยเขียว
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางอำพิน เตชะ
แม่บ้าน

นายนิยม ลือชาโคตร
เจ้าหน้าที่ขับรถ


ฝ่าย IT


นายธนกฤดิ ก๋าเงิน
หัวหน้าฝ่าย IT


จัดหาสินค้ามาจำหน่าย


นายรณนิรันดร์ มานันชัย
เจ้าหน้าที่ตลาด

นายเคราน ดวงหมื่น
เจ้าหน้าที่ตลาด

น.ส.รินดา คำวัน
เจ้าหน้าที่ตลาด


ธุรกิจแปรรูป


นางสาวสมคิด อุ่นแก้ว
ผู้จัดการ

นางเจนจิรา ชุ่มสุวรรณ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายตลาด

นางกชนันท์ ขวานทอง
เจ้าหน้าที่ฟาร์ม

นายดอน สะเปาวงศ์
ลูกจ้างแปรรูป

นายธรรมนูญ
เจ้าหน้าที่แปรรูป


ปั๊มน้ำมัน


นางจีรพร มาต๊ะ
หัวหน้าฝ่ายปั๊มน้ำมัน

นางมาลินี ทองแท่ง
เจ้าหน้าที่ปั๊มน้ำมัน

น.ส.ประภาพร สุแก่นจันทร์
เจ้าหน้าที่ปั๊มน้ำมัน

นางอัจฉรา แก้วปัน
เจ้าหน้าที่บัญชีปั๊มฯ

นายนิยม ลือชาโคตร
เจ้าหน้าที่หน้าลาน

นายนิยม ลือชาโคตร
เจ้าหน้าที่หน้าลาน

นายสมนึก คำภีระ
เจ้าหน้าที่ขับรถน้ำมัน

นายมาตร์ คุมพล
เจ้าหน้าที่ขับรถน้ำมัน


Farmer Market


นางนงคราญ คำสอน
หัวหน้าฝ่าย


นายสุทธิพงศ์ ชัยประภา
เจ้าหน้าที่
ฝ่ายขาย - คอมพิวเตอร์

นางสาวสุนิสา สุวรรณศรี
เจ้าหน้าที่การเงิน


นางจุฑารัตน์ ปานันท์
เจ้าหน้าที่การเงิน

นางสาวสุพัตรา อุดกันทา
เจ้าหน้าที่การเงิน

นางสาวพรนิภา ศรีจันทร์
เจ้าหน้าที่สต๊อกสินค้า


นางสาวสุภากรณ์ อุตโม
เจ้าหน้าที่จัดเรียงสินค้า


นางสาวกาญจนา
ตาคำปัญญา
เจ้าหน้าที่สต๊อกสินค้า

นางสาวเนตรนภา อุดใจ
เจ้าหน้าที่ร้านกาแฟ


นางสาวปวีณา มานันชัย
เจ้าหน้าที่ร้านกาแฟ

นางลัดดา ปงกา
แม่บ้าน

น.ส.จีราพันธ์ ทารินทร์
แม่บ้าน


เจ้าหน้าที่ร้านอาหาร


นางชลธิชา ยะฟู
เจ้าหน้าที่ร้านอาหาร

น.ส.นันทนา กันทะวงศ์
เจ้าหน้าที่ร้านอาหาร

น.ส.วลัยพร มานันชัย
เจ้าหน้าที่ร้านอาหาร

นางสาวเจตสุภา สิริป้อ
เจ้าหน้าที่ร้านอาหาร


สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์


นางธนัชภรณ์ อุ่นแก้ว
เจ้าหน้าที่ดูแลสมาคมฯ