บุคลากรสหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด

โครงสร้างสำนักงานใหญ่


พนัชกร เพชรชูช่วย
ผู้จัดการ


กรรณิการ์ ปันวิชัย
เจ้าหน้าที่การเงิน

ธนัชภรณ์ อุ่นแก้ว
เจ้าหน้าที่การเงิน


ฝ่ายบัญชี


พนัชกร เพชรชูช่วย
หัวหน้าฝ่ายบัญชี

ธนาภา ฟั่นปัญญา
เจ้าหน้าที่บัญชี

วรารัตน์ หน่อแก้ว
เจ้าหน้าที่บัญชี

เกษรา ตุ้ยเขียว
เจ้าหน้าที่บัญชี


ฝ่ายธุรการ


สุภาวดี หลวงใน
ผู้ช่วยผู้จัดการ

เบญจมาภรณ์ ต๊ะคิงษา
เจ้าหน้าที่ธุรการ

ศศิประภา พงศ์ศิริวาณิชย์
เจ้าหน้าที่ธุรการ

กชนันท์ ขวานทอง
เจ้าหน้าที่ทั่วไป/แม่บ้าน

นิยม ลือชาโคตร
เจ้าหน้าที่ขับรถ

หรรษวัชร์ บุญญา
รปภ.


ฝ่ายสินเชื่อและส่งเสริมการเกษตร


กาญจนา ปินทรายมูล
ผู้ช่วยผู้จัดการ

สมชาย ฟูธรรม
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

วสันต์ ศรีใจ
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

นิฤมล กาดีวงค์
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมฯ/ฟาร์ม


ฝ่าย IT


ธนกฤดิ ก๋าเงิน
ผู้ช่วยผู้จัดการ


ร้าน Farmer Market และร้านอาหาร


นงคราญ คำสอน
ผู้ช่วยผู้จัดการ

จุฑารัตน์ ปานันท์
เจ้าหน้าที่การเงิน/ฝ่ายขาย

สุพัตรา เงินดังสิงห์
เจ้าหน้าที่การเงิน/ฝ่ายขาย

สุนิสา สุวรรณศรี
เจ้าหน้าที่การเงิน/ฝ่ายขาย

พรนิภา คำลือ
เจ้าหน้าทีสต๊อก/ฝ่ายขาย

กาญจนา ตาคำปัญญา
เจ้าหน้าที่สต๊อก/ฝ่ายขาย

สุภากรณ์ อุตโม
เจ้าหน้าที่จัดเรียงสินค้า

จีราพันธ์ ทารินทร์
แม่บ้าน

เนตรนภา อุดใจ
เจ้าหน้าที่ร้านกาแฟ


ปวีณา มานันชัย
เจ้าหน้าที่ร้านกาแฟ

นันทนา ยะชะระ
เจ้าหน้าที่ศูนย์อาหาร

เจตสุภา สิริป้อ
เจ้าหน้าที่ศูนย์อาหาร

วลัยพร มานันชัย
เจ้าหน้าที่ศูนย์อาหาร

ลัดดา ปงกา
แม่บ้าน


ปั๊มน้ำมัน


จีรพร มาต๊ะ
ผู้ช่วยผู้จัดการ

ประภาพร สุแก่นจันทร์
เจ้าหน้าที่หน้าลาน

มาลินี ทองแท่ง
เจ้าหน้าที่หน้าลาน

ดานุสรณ์ ทาลูน
เจ้าหน้าที่หน้าลาน

อิศเรส จันทร์ศิริ
เจ้าหน้าที่หน้าลาน

อัจฉรา แก้วปัน
เจ้าหน้าที่หน้าลาน

ทรงยศ พันธ์พืช
เจ้าหน้าที่หน้าลาน

วัชรพันธ์ ภิรัญคำ
เจ้าหน้าที่หน้าลาน

สมนึก คำภีระ
เจ้าหน้าที่ขับรถน้ำมัน


ฝ่ายรวบรวม/แปรรูป


เจนจิรา ชุ่มสุวรรณ
ผู้ช่วยผู้จัดการ

ดอน สะเปาวงศ์
เจ้าหน้าที่รวบรวม/แปรรูป

ธรรมนูญ เขียวถา
เจ้าหน้าที่รวบรวม/แปรรูป

ภานุวัฒน์ ตาคำปัญญา
เจ้าหน้าที่รวบรวม/แปรรูป


ฝ่ายตลาด


รณนิรันดร์ มานันชัย
ผู้ช่วยผู้จัดการ

รินดา คำวัน
เจ้าหน้าที่ตลาด

เคราน ดวงหมื่น
เจ้าหน้าที่ตลาด

สุทธิพงศ์ ชัยประภา
เจ้าหน้าที่ตลาด