อบรมการผลิตอาหาร สำหรับการผลิตโคเนื้อคุณภาพพรีเมียม

Food production training for the production of premium quality beef cattle.