ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากจังหวัดเพชรบุรี

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สมาชิกผู้ปลูกผักปลอดภัย คณะกรรมการ ฝ่ายจัดการสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จำกัด และข้าราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี ที่ให้เกียรติมาเยี่ยมเยือน แลกเปลี่ยนความรู้ และเชื่อมโยงเครือข่ายร่วมกับสหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด