อบรมผู้นำกลุ่มสหกรณ์ ประจำปี 2560 วันที่ 5

วันสุดท้าย ของการอบรมผู้นำกลุ่มตำบลแม่กัวะ ณ สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด