การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 52

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 52 ผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom มีตัวแทนสมาชิกเข้าร่วมประชุม 352 คน จาก 7 จุด ใน 4 ตำบล