อบรมสหกรณ์ภายใต้แนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

คณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด ร่วมอบรม สหกรณ์ภายใต้แนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 20 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุมฝ่ายบริหาร