ผู้จัดการและพนักงานสหกรณ์ ฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

นางสาวสมคิด อุ่นแก้ว ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด พร้อมด้วยพนักงานสหกรณ์ ฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 Sinovac เข็มแรก เพื่อร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันหมู่