การประชุมเชื่อมโยงเครือข่ายและพัฒนาการดำเนินธุรกิจ ซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์

การประชุมเชื่อมโยงเครือข่ายและพัฒนาการดำเนินธุรกิจ ซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ วันที่ 11 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด โดยมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์จังหวัด มาแนะนำและแลกเปลี่ยนความรู้ของเครือข่าย