กิจกรรมเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคขุนให้สมาชิกสหกรณ์

นางสาวสมคิด อุ่นแก้ว ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด เข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคขุนให้สมาชิกสหกรณ์ และการเชื่อมโยงเครือข่ายตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ