คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาประชุมความร่วมมือกิจกรรมระบบตลาดเกษตรดิจิตอล

คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มาประชุมความร่วมมือกิจกรรมระบบตลาดเกษตรดิจิตอลแบบมีส่วนร่วมผ่านเครือข่ายสังคม ในโครงการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการขับเคลื่อน Thailand 4.0 ณ สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด ครับ