โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพสร้างมูลค่าเพิ่ม ในสังกัดสถาบันเกษตรกร

กลุ่มผู้ปลูกข้าวอินทรีย์สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด นางสาวสมคิด อุ่นแก้ว ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด และสมาชิกกลุ่ม จำนวน 20 คน เข้าร่วมประชุมวิเคราะห์สถานการณ์กลุ่ม และจัดทำแผน ภายใต้โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพสร้างมูลค่าเพิ่ม ในสังกัดสถาบันเกษตรกร วันที่ 22 ธันวาคม 2559 ณ สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด