ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสหกรณ์การเกษตรลำพระเพลิง จำกัด

นางสาวสมคิด อุ่นแก้ว ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด และ เจ้าหน้าที่สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด ต้อนรับคณะศึกษาดูงานสหกรณ์การเกษตรลำพระเพลิง จำกัด ภายใต้โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำสู่การพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ จำนวน 100 คน ณ สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด