สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรีเข้าศึกษาดูงาน

วันที่ 11 กันยายน 2558 ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรีเข้าศึกษาดูงาน ณ สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด