โครงการศึกษาดูงาน คณะสหกรณ์การเกษตรเมืองแกลง จำกัด

โครงการศึกษาดูงาน คณะสหกรณ์การเกษตรเมืองแกลง จำกัด ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน – ปาย – เชียงใหม่ วันที่ 16 – 20 มกราคม 2557